Itzuli orri osora

Baldintzazko esaldi kausaletako adierazleak

Kausa adierazteko egitura ohikoenak porque juntagailuarekin (era pertsonaian doan aditzarekin) eta por preposizioarekin (infinitibozko aditzarekin) doazenak dira.

Kausalen lokarri moduan aritzen dira, que, ya que, puesto que, dado que, en vista de que, debido a que, etab. bezala.